Izaberite stranicu

Upravno pravo i zabrana ulaska u šengen zonu

Upravno pravo

MS Legal savetuje i zastupa svoje klijente u upravnim postupcima pred svim državnim organima i u upravnim sporovima pred Upravnim sudom Republike Srbije.

Upravnim postupcima su skoro svakodnevno izloženi kako građani tako i firme u svom poslovanju. Ovi postupci mogu biti jednostavniji (promena prezimena u matičnim knjigama i pribavljanje novih javnih isprava nakon sklapanja braka), složeniji (upis uvidenciju državljana i otpust iz državljanstva), ili složeni (javne nabavke).

U cilju ostvarivanja i zaštite prava i interesa klijenata MS Legal advokati pružaju podršku svojim klijentima kroz sve faze postupka pred organima uprave, a u slučaju pokretanja upravnog spora i tokom postupka pred Upravnim sudom.

Postupak brisanja zabrane ulaska u šengen zonu

U oblasti u kojima MS Legal zastupa i savetuje svoje klijente spada i utvrđivanje razloga iz kog je klijentu izrečena zabrana ulaska na teritoriju zemalja Šengen zone, postupanje pred organima koji su zabranu izrekli kao i uvrđivanje momenta isticanja ove mere, odnosno preispitivanje mogućnosti za brisanje ove zabrane. Od okolnosti svakog konkretnog slučaja zavisi odgovor na pitanje da li postoji mogućnost brisanja ove zabrane.

26 Evropskih zemalja potpisnice su Šengenog sporazuma i Šengenske kovencije i na taj način formiraju takozvanu „Šengen zonu“. U pitanju su sledeće države: Austrija, Belgija, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka republika, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska.

Republika Srbija nije potpisinica Šengenskog sporazuma niti Šengenske kovencije, što za posledicu ima da je državljanima Republike Srbije iz zakonom predviđenih razloga moguće izreći zabranu ulaska u države Šengen zone.

Zabranu ulaska u države Šengen zone izriče nadležni organ konkretne države potpisnice. Ralozi iz kojih dolazi do izricanja ove zabrane su različiti i mnogobrojni, a najčešći su: prekoračenje dozvoljenog vremena boravka na teritorji neke od zemalja, izvršenje krivičnog dela na teritoriji Šengen zone i drugi.

Zabrana ulaska na teritoriju navedenih zemalja može biti izrečena od strane organa jedne od tih država, a da ima dejstvo na teritoriji svih navedenih država. Prema tome, lice kome je izrečena pomenuta zabrana neće moći da stupi na teritoriju nijedne od zemalja potpisinica za vreme trajanja zabrane.