Izaberite stranicu

Ugovori i Naknada štete

Ugovori

Advokatska kancelarija MS Legal  pruža širok spektar pravnih usluga u oblasti ugovornog prava.

Prilikom sačinjavanja ugovora naš tim  ima u vidu interes svojih klijenata i njihovu pravnu zaštitu. MS Legal tim pruža podršku klijentima tokom svake faze zaključenja ugovora, uzimajući u obzir interes i namere svojih klijenata, od sastavljanja samog ugovora, postupka overe ugovora pred javnim beležnikom, praćenje izvršenja obaveza ugovornih strana, kao i zastupanje u eventualnim sudskim postupcima u slučaju osporavanja zaključenog ugovora.

Materija obligacionih odnosa veoma je široka i podrazumeva izuzetno veliki broj ugovora, a naš advokatski tim bavi se sastavljanjem svih ugovora koji nisu protivni prinudnim propisima Republike Srbije.

Ugovori koji se najčešće pojavljuju u pravnom prometu Republike Srbije.

 • Ugovor o kupoprodaji
 • Ugovor o zakupu
 • Ugovor o zajmu
 • Ugovor o posluzi
 • Ugovor o delu
 • Ugovor o poklonu
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Naknada štete

Šteta može nastati kao posledica ugovornog ili vanugovornog odnosa.

Naš tim advokata pruža pravnu podršku u svim situacijama koje mogu nastati iz takvih odnosa, a kakvih je neiscrpan broj.

Najčešća potreba za advokatskim uslugama u ovoj oblasti je kod:

 • podnošenja tužbi za naknadu svih vrsta materijalne štete;
 • podnošenja tužbi za naknadu svih vrsta nematerijalne štete (pretrpljeni fizički bol, pretrpljeni strah, duševni bolovi, umanjenje opšte životne aktivnosti, naruženost, povrede prava ličnosti i dr…);
 • sastavljanja odštetnih zahteva i zastupanje oštećenih u postupku pred osiguravajućim društvom;
 • zastupanja u sudskim postupcima radi naknade štete zbog netačno objavljene informacije/ fotografije u sredstvima javnog informisanja.