Izaberite stranicu

Sudski parnični postupci i izvršenje

Sudski parnični postupci

MS Legal advokati zastupaju klijente pred svim sudovima Republike Srbije u svim parničnim postupcima.

Neiscrpan je broj situacija iz kojih može nastati osnov za podnošenje tužbe pred sudom. Naš tim advokata pruža podršku klijentima na taj način što prepoznaje njihove potrebe i prava u svakom pravnom odnosu i iste štiti u sudskim postupcima, bilo tako što klijente zastupa kao tužioce ili kao tužene. Cilj našeg advokatskog tima je efikasno rešavanje sporova, na osnovu praktičnih rešenja koja nudimo.

MS Legal se bavi kako rešavanjem domaćih sporova tako i sporova sa međunarodnim elmentom.

Pored zastupanja u parničnim sporovima, naši advokati zastupaju klijente u arbitražnim postupcima, kao  i u postupcima mirnog rešavanja sporova ( pregovori i medijacija ).

MS Legal tim advokata zastupa klijente u:

 • Privrednim sporovima;
 • Sporovima za naknadu štete;
 • Sporovima u vezi sa nekretninama;
 • Sporovima iz radnih odnosa;
 • Sporovima povodom intelektualne svojine;
 • Sporovima u vezi sa informacionim tehnologijama;
 • Sporovima u vezi sa potrošačkim pravom;
 • Sporovima za priznanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka u Srbiji;
 • Sporovima u vezi sa pravom osiguranja;
 • Sporovima u vezi sa poreskim pitanjima;
 • Sporovima zbog povrede prava konkurencije;
 • Postupcima u vezi sa stečajem
 • Drugim postupcima (porodično parvo, nasledno parvo itd…)

Izvršenje

Po sprovedenom parničnom postupku dobrovoljno izvršenje često izostane, te se javlja potreba za pokretanjem prinudnog izvršnog postupka radi namirenja i ostvarivanja zagaratovanih prava.

MS Legal tim zastupa svoje klijente u izvršnim postupcima u svojstvu izvršnih dužnika i izvršnih poverilaca, kao i u svojstvu trećih lica kada je radi zaštite prava klijenta moguće zahtevati da se određena stvar izuzme iz postupka izvršenja. Postupci izvršenja sprovode se na osnovu izvršne ili verodostojne isprave.

MS Legal advokati savetuju i zastupaju i strana pravna lica u postupcima namirenja dugovanja u Republici Srbiji na osnovu izdatih i dospelih, a neplaćenih faktura.

Nakon pokretanja izvršnog postupka izvršni dužnik može izjaviti prigovor ili žalbu na rešenje o izvršenju, nakon čega postupak po pravilu završi u parnici. MS Legal tim zastupa klijente kroz sve faze postupka nakon pokretanja izvršenja.