Izaberite stranicu

Zbog kontinuiranog širenja korona virusa kako u celom svetu tako i u Srbiji, sve su češće situacije da ugovorne strane nisu u mogućnosti zbog promenjenih okolnosti da uredno ispune svoju ugovornu obavezu. U vezi sa tim javljaju se pitanja kakve posledice ima kašnjenje u ispunjenju ili neispunjenje ugovorne obaveze, ako je nesporno da je neka od uvedenih mera radi sprečavanja širenja virusa Covid-19 uzrok tome, da li oštećena ugovorna strana ima pravo na jednostrani raskid ugovora, da li Covid 19 može biti okolnost koja oslobađa prodavca odgovornosti u međunarodnom ugovoru o prodaji robe kao i mnoga druga.

Privredni subjekti su zbog uvođenja brojnih restriktivnih mera širom sveta u borbi protiv daljeg širenja korona virusa osetili značajan udarac na njihov biznis, naročito oni čije poslovanje obuhvata međunarodnu prodaju robe koja nije od egzistencijalnog značaja za čovečanstvo.

Sasvim logično, oni postavljaju pitanje da li se proglašena pandemija može smatrati višom silom u smislu okolnosti za oslobađanje od odgovornosti u međunarodnim kupoprodajnim ugovorima.

Stručna javnost, MS Legal advokatski tim i dosadašnja sudska praksa stoje na jedinstvenom stanovištu da aktuelnu globalnu pandemiju virusa Covid-19 možemo opravdano podvesti pod pojam više sile, što dalje znači da novonastala okolnost oslobađa od odgovornosti u međunarodnim kupoprodajnim ugovorima, a sve u skladu sa Bečkom konvencijom o međunarodnoj prodaji robe:

„Ako jedna strana ne izvrši neku od svojih obaveza, ona neće biti odgovorna za neizvršenje ako dokaže da je do neizvršenja došlo zbog smetnje koja je bila van njene kontrole i da od nje nije bilo razumno očekivati da u vreme zaključenja ugovora smetnju uzme u obzir, da izbegne ili savlada takvu smetnju i njene posledice.

Ako je neizvršenje obaveza jedne strane posledica neizvršenja nekog trećeg lica koje je ta strana angažovala da izvrši ugovor u celini ili delimično, ta strana se oslobađa odgovornosti samo:

(a) ako je ona oslobođena odgovornosti na osnovu prethodnog stava; i
(b) ako bi lice koje je ona angažovala bilo tako oslobođeno kad bi se odredbe tog stava primenile na njega.“

Napominjemo ovde, da je za primenu ovog instituta koji oslobađa odgovornosti neophodno obavestiti drugu ugovornu stranu u primerenom roku i na adekvatan način, u suprotnom ne bi bili ispunjeni svi uslovi za oslobađanje od odgovornosti prema Bečkoj konvenciji.

MS Legal tim stoji na raspolaganju svojim klijentima za zastupanje i savetovanje i u ovim vanrednim okolnostima, kako bi ispravno postupali i zaštitili svoj biznis i to naročito organizovanjem video konferencijskih poziva i radom na daljinu.

Drugi izazov sa kojim se kompanije ovih dana često susreću jeste pitanje odgovornosti ukoliko ugovorna strana i dalje redovno ima kontrolu nad izvršenjem ugovora i ono je moguće, ali bi izvršenje konkretne ugovorne obaveze u skladu sa ugovorenim dovelo u pitanje opstanak kompanije.

Kao prvi korak savetujemo, podrobnu analizu ugovorenog. Da li je ugovorom regulisano pravo na jednostrani raskid ugovora? Da li su predviđeni uslovi koji oslobađaju odgovornosti za kašnjenje ili neispunjenje i da li se ova situacija može podvesti pod neki od tih uslova?

Ukoliko nije ništa konkretno predviđeno u samom tekstu ugovora, ugovornoj strani koja se nađe u pomenutoj situaciji preostaje mogućnost da primeni institut raskida ugovora zbog promenjenih okolnosti iz razloga što pandemija Covid-19 predstavlja promenjenu okolnost koja toj ugovornoj strani može ozbiljno ugroziti poslovanje i dovesti opstanak kompanije u pitanje. Na raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti se u Srbiji primenjuje Zakon o obligacionim odnosima koji po ovom pitanju predviđa sledeće:

„Ako posle zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očigledno da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takvog kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine“.

Napominjemo da se raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti ne može postići vansudskim putem, već ugovorna strana koja strahuje za svoj opstanak zbog ugovorne obaveze može da podnese tužbi sudu, koji će presudom odlučiti o tome. Imajući u vidu da sudovi u Srbiji momentalno postupaju samo u hitnim postupcima, realizacija ove odluke može da bude prolongirana.

Sva svoja pitanja u vezi sa uticajem Korona virusa na prava i obaveze pravnih i fizičkih lica možete uputiti na: office@mslegal.rs, a naš advokatski tim će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.