Izaberite stranicu

PCR test, koji je 1993. izumeo američki biohemičar i dobitnik Nobelove nagrade, Kari Mullis, i dalje se koristi u Srbiji kao i u većini drugih zemalja za utvrđivanje infekcije virusom SARS-CoV-2. Nakon uzimanja brisa grla za veoma kratko vreme laboratorija ga analizira na virus. Poznato je da se genetski materijal virusa toliko snažno replicira u PCR-u da se može otkriti čak i ako se javlja samo u malim količinama.

Poslodavci su sve skloniji da obavežu svoje zaposlene da se podvrgnu PCR testovima kako bi ispunili svoju obavezu da zaposlenom obezbede uslove rada i organizuju rad u skladu sa uslovima bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, propisanu u članu 16 Zakona o radu i drugim propisima. U uporednom pravu nailazimo na primere poslodavaca koji zaposlenima zabranjuju pristup preduzeću ili određenim objektima u okviru preduzeća (menza, trpezarija ili toalet), ukoliko zaposleni odbiju da se podvrgnu testiranju. Zaposleni pogođeni takvim merama smatraju da je njihov tretman kao zaraznih ili bolesnih lica neosnovan.

 

Pravo na privatnost ili zaštita zdravlja na radu?

Do sada se u uporednoj sudskoj praksi vagalo u svakom konkretnom slučaju prilikom davanja odgovora na pitanje da li je pravo na privatnost zaposlenog veće i značajnije od prava i obaveze poslodavca da obezbedi uslove za zaštitu zdravlja svojih zaposlenih. Ipak preovlađuje stav da pravo zaposlenog na privatnost ima prioritet, pogotovo ukoliko ne postoje konkretni dokazi o riziku od zaraze.

Nedavno se Sud za radne sporove u Nemačkoj pozabavio otkazom ugovora o radu čistačice iz Šlezvig-Holštajna koja nije želela da se podvrgne testu na Kovid-19, iako je imala sve simptome prehlade. Posebnost slučaja leži u činjenici da je zaposlena izazvala sumnju na infekciju učešćem na demonstracijama u Berlinu, u kojima neki od učesnika nisu držali bezbednu distancu i nisu nosili zaštitne maske. Poslodavac je za ovu činjenicu saznao sa Facebook naloga zaposlene. Važno je imati u vidu da je poslodavac u ovom slučaju bio Dom za stare, te da je bilo od životne važnosti za lica koja su boravila u Domu da bude preduzet poseban oprez prilikom procene rizika od infekcije. U iščekivanju presude postupajućeg suda u Nemačkoj, čak i u slučaju kao što je ovaj, ne možemo da se otmemo utisku da postoji velika verovatnoća da će rešenje o otkazu ugovora o radu biti poništeno kao nezakonito, imajući u vidu da ovakvo ponašanje zaposlene nije podvedeno pod odgovarajući zakonom propisan razlog za otkaz. Nesporno, pred poslodavcem u ovom slučaju stoji težak zadatak dokazivanja postojanja rizika  od zaraze.

 

Praksa suda u Lisabonu

Zbog odluke apelacionog suda u Lisabonu od 11. novembra 2020. (Proc. Nº 1783 / 20.7T8PDL.L1), dosadašnja praksa u oceni verodostojnosti i značaju rezultata testa na infekciju virusom Kovid 19 polazi od potpuno drugačijeg stanovišta. Portugalske sudije smatraju da je PCR test nepouzdan i ukidaju nalog za karantin na osnovu pozitivnog rezultata testa. U ovom slučaju nalog za izolaciju u karantinu je izdat licu koje je imalo pozitivan rezultat na testu i 3 bliska kontakta kod kojih je istom metodom utvrđeno prisustvo ovog virusa. U svom obrazloženju, apelacioni sud u Lisabonu navodi da PCR test ne može nesumnjivo utvrditi da li pozitivan rezultat testa zaista odgovara infekciji virusom SARS-CoV-2. S obzirom na to sledi da je rizik od lažnog pozitivnog rezultata testiranja veoma visok. Prema mišljenju suda u Lisabonu, osoba ne može biti označena kao „opasna po zdravlje“ na osnovu zakona ili neke druge zvanične odluke, već samo na osnovu lekarske odluke. Naučnici objašnjavaju da pouzdanost testova zavisi od broja mernih ciklusa koje laboratorija koristi. Sa pragom ciklusa od 35 i više, verovatnoća lažno pozitivnog testa je čak 97%. Pouzdanost rezultata zbog toga zavisi od vrednosti Ct, čije se navođenje na samom rezultatu testiranja mora posebno zahtevati.

Navedena odluka, naravno, nema direktnog uticaja na sudsku praksu srpskih sudova. Međutim, verovatno je da će se sudovi u našoj zemlji, u nedostatku jasne sudske prakse o PCR testovima, voditi i uporedno-pravnom sudskom praksom, te da je obaveza zaposlenih da se podvrgnu testiranju zbog nepouzdanosti rezultata PCR testa krajnje upitna.

Za dodatna pitanja možete se obratiti advokatima MS Legal tima.