Izaberite stranicu

Iako se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti primenjuje već preko osam meseci, ostale su i dalje brojne nedoumice sa kojima se susreću kompanije u Srbiji kada je u pitanju usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog Zakona. Kompanijama čije poslovanje je usko vezno za saradnju sa fizičkim licima iz inostranstva, situacija se čini još konfuznijom. Iz tog razloga se MS LEGAL tim u narednom tekstu bavio analizom ključnog pojma Zakona o zaštiti podataka o ličnosti- LICEM ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI (Data Protection Officer).

 

Ko je lice za zaštitu podataka o ličnosti?

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je lice koje određuje rukovalac ili obrađivač i koje ima najvažniju ulogu kada je u pitanju zaštita podataka o ličnosti i usklađivanje rada kompanije koja vrši obradu podataka svojih klijenata, kupaca, zaposlenih, korisnika usluga kompanije kao i svih drugih fizičkih lica sa ovim Zakonom i drugim relevantnim podzakonskim propisima.

 

Kada je kompanija u obavezi da odredi lice za zaštitu podataka o ličnosti?

Kompanije u Srbiji, čije se osnovne aktivnosti sastoje u obradi podataka, koji po svojoj prirodi, obimu, odnosno svrsi, zahtevaju redovan i sistematski nadzor velikog broja lica na koja se ti podaci odnose, u obavezi su da imenuju lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Takođe, ako se osnovne aktivnosti kompanije u velikom obimu sastoje u obradi posebnih vrsta podataka o ličnosti ili podataka u vezi sa krivičnim presudama i kažnjivim delima, potrebno je da se angažuje lice za zaštitu podataka o ličnosti.

 

Koje su zakonske obaveze lica za zaštitu podataka o ličnosti?

Lice za zaštitu podataka o ličnosti ima obavezu da:

1) informiše i daje mišljenje rukovaocu ili obrađivaču, kao i zaposlenima koji vrše radnje obrade o njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;

2) prati primenu odredbi ovog zakona, drugih zakona i internih propisa rukovaoca ili obrađivača koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i pitanja podele odgovornosti, podizanja svesti i obuke zaposlenih koji učestvuju u radnjama obrade, kao i kontrole;

3) daje mišljenje, kada se to zatraži, o proceni uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti i prati postupanje po toj proceni u skladu Zakonom;

4) sarađuje sa Poverenikom, predstavlja kontakt tačku za saradnju sa Poverenikom i savetuje se sa njim u vezi sa pitanjima koja se odnose na obradu, uključujući i obaveštavanje i pribavljanje mišljenja Poverenika.

 

Ko može biti lice za zaštitu podataka o ličnosti?

Lice za zaštitu podataka o ličnosti može biti svako lice koje poseduje bitne stručne kvalifikacije, a naročito stručno znanje kao i iskustvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti, a koje je sposobno da izvršava obaveze koje Zakon predviđa.

Advokatska kancelarija MS Legal je uključena u poslovanje svojih klijenata i u svojstvu lica određenog za zaštitu podataka o ličnosti konstantno se stara o zakonitom postupanju kompanija prilikom prikupljanja i obrade podataka o ličnosti. Svi podaci do kojih dođemo trajno ostaju u strogoj tajnosti.

Za sva pitanja u vezi sa obavezom i mogućnostima imenovanja lica za zaštitu podataka o ličnosti, MS Legal tim će u najkraćem roku odgovoriti na sva Vaša pitanja upućena na: office@mslegal.rs